DKF Ekran Rybnik

Polityka bezpieczeństwa RODO DKF Ekran

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO) w DKF „EKRAN” Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez DKF „EKRAN” Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy

i wyjaśniamy, co następuje: Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem danych osobowych (ADO) jest: DKF „EKRAN”, 44-200 Rybnik ul. Plac Teatralny 1


Jak można skontaktować się z administratorem danych osobowych (ADO), aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu tych danych? W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób: Wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: dkfrybnik@gmail.com Wysłanie wiadomości pisemnej na adres korespondencyjny: DKF „EKRAN” , 44-200 Rybnik ul.Plac Teatralny 1


Czy można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? W każdej chwili można cofnąć każdą zgodę udzieloną DKF „EKRAN”w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych przez Kino Polska sc jest legalne.


Skąd pochodzą dane osobowe? DKF „EKRAN” otrzymuje dane podczas: – przekazania danych osobowych (lub danych firmy) potrzebnych do wystawienia rachunku do paragonu za zakup karnetu, wejściówki do kina DKF „EKRAN” dysponuje danymi na podstawie wyrażonej na to zgody. Zbieramy dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzane są zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. DKF „EKRAN” dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosowane są organizacyjne

i techniczne środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie.


Jakie dane są przetwarzane? DKF „EKRAN” przetwarza następujące rodzaje danych: w przypadku zakupu karnetu, wejściówki są to: imię i nazwisko, adres e-mail (adres poczty elektronicznej), numer telefonu. W przypadku chęci otrzymania rachunku do paragonu za zakupione karnety i wejściówki są to: nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej. Podane dane ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b RODO – DKF „EKRAN” ma prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania świadczenia oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


Do czego DKF „EKRAN” używać danych osobowych? Dane osobowe – zgodnie z intencją ich przekazania – będzie wykorzystywać w następującym celu: W celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na jakim jest wystawienie rachunku za zakup karnetu, wejściówki sprzedawanych przez DKF „EKRAN”.


Czy jest obowiązek podawania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zakupionych świadczeń.


Jak długo DKF „EKRAN” będzie przechowywać dane osobowe? Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.


Komu DKF „EKRAN” dane osobowe? DKF „EKRAN”nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym instytucjom lub osobom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań..


Jakie są uprawnienia wobec DKF „EKRAN” w zakresie przetwarzanych danych? Masz prawo dostępu do treści własnych danych oraz prawo ich sprostowania, uzyskania kopii danych, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, udzielnie takiej zgody jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Zbieranie danych w innych przypadkach. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator Danych Osobowych (ADO) zbiera dane osobowe w związku z panującą pandemią COVID-19 w celu utworzenia sieci kontaktów. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator Danych Osobowych (ADO) zapewnia ich odpowiednią ochronę.